Regulamin

I.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Sklep Internetowy Kamody.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez: Invest BH Sp.z o.o. z siedzibą w 50-078 Wrocławul. Stanisława Leszczyńskiego 4/25

2.  Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej info@kamody.pl.

3.  Wszystkie produkty oferowane przez sklep są fabrycznie nowe, pozbawione wad prawnych i fizycznych.

4.  Ekspozycja internetowa sklepu nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do prowadzenia negocjacji. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Kamody.pl dostępnego pod adresem www.kamody.pl

5.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 

 

 

II.             DEFENICJE

Operator Sklepu, Sprzedający – Operator Sklepu Internetowego Kamody.pl.

 

 1.   Użytkownik, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym naj-sklep,pl

 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności oraz zaakceptowani a niniejszego regulaminu..

 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 12. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguraci jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 

 

III.            WARUNKI SPRZEDAŻY

1.  Zamówienie złożone przez Kupującego telefonicznie lub w formie elektronicznej stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na stronie www.naj-sklep.pl za określoną tam cenę. Oferta złożona telefonicznie lub w postaci elektronicznej wiąże kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

2.  Sklep internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce i sposób dostawy. Sklep internetowy zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w zamówieniu, jego zmiany lub anulowania pod warunkiem ,że zamówienei nie jest już zapakowane (wytworzona zostaje wtedy automatycznie faktura , którą nie można skorygować )  lub przekazane firmie kurierskiej.

 3.  Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez kupującego, kupujący nie powinien jej akceptować, ale niezwłocznie zawiadomić o zauważonych rozbieżnościach Sklep Internetowy. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy sprzedaży.

4.  Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

5.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

6.  Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Naj-sklep.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek 23 % VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy jest obliczany w formularzu zamówienia po ustaleniu wagi i wielkości przesyłki. Koszt dostawy podawany jest przed zawarciem umowy.

7.  Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy

8.  Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora(nie dotyczy towaru nabywanego poza granicami Rzeczposlpolitej Polskiej )  – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.

9.  Okres gwarancyjny zostaje zazwyczaj wymieniony w opisie każdego produktu, długość gwarancji to 24 miesiące a jej przebieg rozpoczyna się w momencie odbioru towaru przez klienta.

10.  Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

11.. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. 

12. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 

13. Pomimo dołożenia wszelkich starań oraz zachowania należytej staranności nie możemy zagwarantować, iż prezentowane opisy wraz ze zdjęciami produktów są w pełni zgodne ze specyfikacją producenta i stanem faktycznym. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do błędów i nie ponosimy odpowiedzialności za błędne podanie parametrów produktów, które mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym lub weryfikację w oparciu o stronę producenta. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. 

 

 

IV.            FORMY PŁATNOŚCI

1.  Przelewem bankowym. W przypadku opłaty przelewem, należy dokonać płatności na poniższy rachunek bankowy:73 1240 1965 1111 0010 5673 6075. W tytule przelewu zamawiający powinien podać numer zamówienia. Realizacja w przypadku takiej formy        płatności następuje po zaksięgowaniu wpłaty .

2.  Przy odbiorze, czyli za pobraniem.   Usługa pobraniowa jest obciążona dodatkowym kosztem w wysokości 5 zł brutto.

3.  PayU. Do tej płatnośći naliczana jest prowizja w wysokości 2,5% wartości zamówienia.

4. Płatność kartą płatniczą .

 

 

V.            WARUNKI DOSTAWY

1.  Dostępne są następujące sposoby dostawy towarów:

 

  -          DHL

2.  Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

3.  Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona w transporcie. Kierowca ma obowiązek poczekać !!!

4.  W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności – jako uprawniony – zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

 

 

 

VI.            ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Zgodnie z przysługującym prawem wynikającym z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 

 

WZÓR FORMULARZA ZWROTU :

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży Nr

zamówienia internetowego: ……………………………………………………………

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………

Ulica, nr domu/nr mieszkania: ……………………………………………………………

Kod pocztowy, miasto: ……………………………………………………………

Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………

Odstąpienie od umowy sprzedaży: Zgodnie z przysługującym mi prawem wynikającym z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na odległość ze Sklepem Internetowym Naj-sklep.pl - h�p://www.naj-sklep.pl/ L.p Nazwa towaru Kod Ilość

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a także zwracane towary prosimy wysyłać na adres:

Invest BH Sp. z o.o. 
ul. Wojska Polskiego 32A
57-530 Międzylesie

 

Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. …………………………………….

Data i podpis konsumenta

 Formularz możesz ściągnąć tutaj.

 

2.  Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący!

 

 

VII.            REKLAMACJE

1.  Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

2.  Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby Naj-sklep.pl ( https://www.naj-sklep.pl/informacje-kontaktowe ), lub wysłana w formie elektronicznej: na adres poczty elektronicznej  reklamacje@naj-sklep.pl

3.  Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa      się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione 

- Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:

Invest BH Sp. z o.o. 
ul. Wojska Polskiego 32A
57-530 Międzylesie

4.  Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać        błędy. Opisy oraz zdjęcia nie są więc podstawą do roszczeń wobec Sklepu.

5.  Kupujący może zgłosić niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w okresie 24 miesięcy od wydania zakupionej rzeczy, przy czym na zgłoszenie tego faktu sprzedawcy ma dwa miesiące od dnia stwierdzenia niezgodności.

6.   Reklamacje dotyczące wysyłki (towary uszkodzone podczas transportu, uszkodzone opakowanie itd.) można reklamować bezpośrednio w firmie kurierskiej. Zalecamy sprawdzić przesyłkę już przy odbiorze i w przypadku                              uszkodzenia spisać z doręczającym protokół o uszkodzeniu.             Wszystkie reklamacje ,są realizowane za pośrednictwem naj-sklep.pl.

 

7.     UOKiK w wydanym przez siebie poradniku – Przepisy Konsumenckie dla Przedsiębiorców, na s. 29 podaje:

Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą. !

Zmniejszenie wartości towaru może polegać w szczególności na konieczności uiszczenia kosztów czyszczenia i naprawy, o ile towar nie może być już oferowany jako nowy, czy też na obiektywnie uzasadnionej utracie dochodu przez przedsiębiorcę, która jest związana ze sprzedażą zwróconego towaru jako towaru używanego.

 

8. Konsument w tym przypadku kupujący jest zobowiązany zgłosić uszkodzenie mechaniczne  produktu  nie poźniej niż  7 dni od odebrania zamówienia !  Przekroczenie tego terminu wiąże się z podejrzeniem ,że uszkodzenie nie wynikło ze strony sprzedawcy       ani firmy kurierskiej . 

 

Formularz reklamacyjny

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2.  Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

3.  Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupy Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep naj-sklep.pl oraz Grupę Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie naj-sklep.pl  oraz potwierdzenia objęcia transakcj Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

 

IX.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Złożenie zamówienia w sklepie www.naj-sklep.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego Regulaminu.

2.  Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez www.naj-sklep.pl w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych.

3.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego